BCN Life

Barcelona street art

Streetart Barcelona raval ayearinbarcelona

(EN below)

Barcelona er ikke kun et levende historisk museum, den er også et levende kunstmuseum. Du finder imponerende arkitektur og kunst i byens bygninger og de forskellige skulpturer, pladser og monumenter, du finder rundt omkring i byen. Og så, ikke mindst, takket været byens verdensberømte og internationalt anerkendte street art-scene.

I alle afkroge og på alle mulige flader, i hele byen, vrimler det med street art af større eller mindre format. Det er altid ét eller andet at se, når man bevæger sig rundt i byen. Et underfundigt eller politisk statement til den tid, by, verden, vi lever i. Noget, der får dig til at tænke dybt, undre dig eller trække på smilebåndet. Kunst udtrykt i enkelte tryk, i farveeksplosioner, i forskellige materialer. Fra det simple til det komplekse, det farverige til det mere neutrale, det almene til det politiske eller det sjove og filurlige, og fra det destruktive og negative til det mere opløftende og positive. Og når det er rigtig godt – og det er det ofte: i perfekt sammenspil med bygninger og omgivelser.

Der er altid noget at se, når man bevæger sig rundt i Barcelonas gader. Nyt street art kommer løbende til, gammelt bliver hængende, (delvist) fjernet eller ændrer karakter med tiden, efterhånden som andre værker kommer til, og vejret og tiden gør sit. Altid i konstant forandring, som om omgivelserne, menneskene, kunsten hele tiden er dialog med hinanden. Det er for mig, det fascinerede og inspirerende, ja nærmest opløftende ved street art.

Og alt det har du mulighed for at opdage, hvis du bare kigger efter. Så brug dine øjne og sanser, kig op, ned og ”skævt”. Nogle værker er store og opsigtsvækkende, andre små og diskrete og kræver et blik for detaljen. Efterhånden som du bevæger dig rundt, vil du også begynde at lægge mærke, at nogle af værkerne ligner hinanden i sin udtryksform, og på den måde kan du begynde at skelne mellem de forskellige kunstnere. Jeg vil vædde med, at du hurtigt finder dig nogle favoritter, som hurtigt vil “følge dig” rundt i byen.

Streetart Barcelona raval ayearinbarcelona

Egentlig har jeg ikke speciel megen forstand på kunst, men jeg nyder det meste af slagsen. Sjovt nok har street art været en af de kunstformer, som jeg har haft sværrest ved at forholde mig til. For år tilbage betragtede jeg det mest som noget hurtigt krims-krams-graffiti, og – for det meste – en form for hærværk.

Om det er fordi street art generelt har bevæget sig væk fra grænsen til hærværk, som altid vil være denne kunstforms akilleshæl. Eller om det er, fordi jeg er blevet ældre og forstår denne kunstform bedre, ved jeg ikke. Jeg ved dog, at Barcelona har lært mig at elske street art. Her er det, for mig, virkelig en kunstform, måske netop fordi street art harmonerer så fint med byens sjæl og arkitektur – og det lige meget hvilken barrio, du bevæger dig rundt i. Det er anarkistisk, folkeligt, skævt og farverigt – og lige i Barcelonas ånd.

Officielt er megen street art da også at betragte som ulovligt, og der vanker kunstnerne store bøder, hvis de bliver taget. Derfor er mange kunstnere anonyme, ligesom mange værker er nemme og hurtige at sætte op – f.eks. et tryk, der hurtigt kan klistres op på en mur eller dør. Ser du store malede værker, har kunstnere typisk fået tilladelse, eller det er lavet et af de steder, hvor det er tilladt. Det lader dog til, at der generelt i Barcelona er en vis forståelse for street art. Det er langt fra alt, der bliver fjernet af byens gaderengøring, og især værker fra anerkendte kunstnere får lov til at være i fred – også fra de andre gadekunstnere.

Som en sjov detalje har jeg ladet mig fortælle, at det kun er ulovligt at lave street art på bygninger eller ”flader”, det vil sige, at det efter sigende ikke skulle være ulovligt at lave på døre, porte, butikskodder og andre ”ikke-rum”. Et lille smuthul i lovgivningen, som udnyttes i stor stil. Du finder næsten ikke en dør eller port i Barcelonas centrum, som ikke er malet til – de kan også udgøre en fin reklame, når en butik er lukket og ”skodderne” er slået ned.

Du kan finde street art over hele Barcelona, ikke mindst i Barcelonas centrum, hvor især bydelene Raval og Born vrimler med gadekunst. Grácia og især Poblenou kan også anbefales, hvis du vil stifte nærmere bekendtskab med byens street art.

Jeg kan nok ikke lade være med at skrive mere om min kærlighed til gadekunsten her på bloggen, men kan du ikke vente med at vide mere, kan du tjekke min Insta-konto ud: Mystreetartbarcelona. Enjoy, it´s all about the street art!

Streetart Barcelona raval ayearinbarcelona

EN

Barcelona is not only a living historical museum, it’s also a living art museum. You will find impressive architecture and art in the city’s buildings and the various sculptures, places and monuments all over the city. And, not least, thanks to the city’s world famous and internationally recognized street art scene.

You can find street art of  a larger or smaller size throughout the city, in all corners and on all sorts of surfaces. There is always something to see when you move around the city. A subtle or political statement to the time or world we live in. Something that makes you think deeply, wonder or makes you smile. Art expressed in print, in color explosions, and in different materials. From the simple to the complex, the colorful to the more neutral, from the general to the political, fun and quirky, and from the destructive and negative to the more uplifting and positive. And when it’s really good – and it’s often so: in a perfect connection to the buildings and surroundings.

There is always something to see when you walk the streets of Barcelona. New street art is popping up, while the old art is still hanging there, (partially) removed or changing character due to the new artworks or to the change by weather and time. It’s always changing, as if the surroundings, the people and the art are in dialogue with each other. That is for me some of the fascinating, inspiring and uplifting with street art.

And you can discover all that just by looking, so make sure that you use your eyes and senses, look up, down and “a little to the side”. Some works are big and eye-catching, others small and discrete and require you looking for the details. As you move around, you will start to notice that some of the art works look similar to each other in their form of expression, and thus you will start to distinguish between the different artists. I bet you will find some favorites which quickly will be “following” you around the city.

Streetart Barcelona raval ayearinbarcelona

Actually, I don’t know much about art, but I enjoy most of it. Funny enough, street art has been one of the art forms that has been most difficult for me to understand and relate to. For years, I regarded it as something fast-paced-graffiti, and – for the most part – a form of vandalism.

I don’t know if it is street art in general that has moved away from the border of vandalism, which – I suppose – always will be the dark side of this art form. Or if it’s because I’ve grown older and understand this art form better, but I do know that Barcelona has taught me to love street art. Here is is – a least for me – truely an art form, perhaps because street art harmonizes so well with the city’s soul and architecture. It’s anarchic, popular, crooked and colorful – and in the spirit of Barcelona

Officially, a lot of street art is considered illegal, and the artists will get big fines if they are caught. Therefore, many artists are anonymous, like the art works are often easy and quick to put up – for example a print that quickly can be sticked to a wall or a door. If you see large painted works, the artists will typically have gained permission, or it’s made on one of the places where street art is allowed. However, it seems that Barcelona have a general understanding of street art, most of it are untouched bye the city’s street cleaning, and in particular art from renowned artists are left untouched – also by other street artists.

As a fun fact, I’ve been told that it’s only illegal to make street art on buildings or “surfaces”, meaning that it’s not illegal to make street art on “openings” such as doors, gates etc. A little loophole in the law, which is used to a high degree. You can hardly find a door or gate in the center of Barcelona, ​​which is not painted or covered with some sort of street art – it can also be a nice advertisement when a shop is closed and the “shutters” are down.

You can find street art all over Barcelona, ​​especially in the center of Barcelona, ​​where the barrios of Raval and Born is filled with street art. Grácia and especially Poblenou are also be recommended if you want to get acquainted with the city’s street art.

I will surely write more about my love for street art on this blog, but if you can’t wait to know more, then check out my Insta account: Mystreetartbarcelona. Enjoy, it’s all about the street art!

Streetart Barcelona raval ayearinbarcelona

0 comments on “Barcelona street art

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: