BCN Barrios BCN Sights

Born – sight: Palau de la Música Catalana

Palaudelamusicacatalana modernism barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

I Born finder du en af den catalanske modernismes store mesterværker: Palau de la Música Catalana, det catalanske musikhus, sådan nærmest proppet ind i det i det middelalderlige Born. Bygningen er måske mere særpræget end køn udefra, men imponerende er den, ikke mindst indenfor.

Huset ejes i dag – som dengang – af organisationen: Orfeó Catalá. En kororganisation, som har spillet en stor rolle i den opblomstring eller renæssance, som catalansk kultur oplevede i slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede. Vi er på højden af modernismen og industrialiseringen og midt i en catalansk guldalder. Byggeriet af musikhuset var finansieret igennem  støtte fra forskellige virksomheder og industrimagnater, men også af de mange bidrag fra almindelige borgere. Målet var netop at skabe et musikhus for folket, hvilket også skulpturerne udenfor på hjørnet signalerer. Her finder du nemlig “folket”, “el pueblo”, afbilledet sammen med en ridder med et sværd, som er San Jordi, én af Cataloniens skytshelgener.

Palaudelamusicacatalana modernism barcelona ayearinbarcelonaDet er ikke Gaudí, som er arkitekten bag bygningen, men en anden berømt catalansk arkitekt: Lluís Domènech i Montaner, som siges at være “fadderen” til catalansk modernisme. Alt er da også i modernismens ånd: de røde mursten, smedejernet, mosaikkerne og glasset. På den ene side utroligt funktionelt med fokus på akustikken og designet til at drage dagslyset ned i koncertsalen, og på den anden side fyldt symbolske referencer til catalansk kultur. Alle materialer – på nær orglet som er fra Tyskland, er fra Catalonien, og huset er bygget af catalanske håndværkere og kunstnere. Visionen var, at folkets musikhus skulle føles som en have om aftenen, hvorfor huset indeni er dekoreret med naturen og musikken som inspiration.

Huset blev bygget ovenpå et fundament af en tidligere kirke. Arbejdet påbegyndtes på dagen for Sant Jordi, dvs. den 23. april, i 1905, og huset blev indviet den 9. februar 1908. Selve byggeriet af denne “caja de música” eller spilledåse tog således knap 3 år. Siden da har huset været igennem et par udvidelser og renoveringer, senest i 2004  hvor huset fik en tilføjet en mindre koncertsal: “Petit Palau”. En udvidelse, som er foretaget med stor respekt for den originale bygning, og som fungerer smukt.

Noget af det første, du ser, når du træder ind i Palau’et er det smukke café-område, hvor du kan nyde en kop kaffe, et glas cava eller måske en vermouth. Har du købt en billet til en rundtur (flere sprog) eller en koncert, har du mulighed for at se noget mere af musikhuset, ikke mindst den meget smukke koncertsal.

 

Koncertsalens hovedfokus er naturligvis scenen med det smukke orgel i midten og den orange-røde baggrund med de 18 kvinder eller muser. Alle er forskellige og spiller hvert deres instrument.

Selve scenen er indrammet. På den ene side af scenen og indramningen ses en byste af den catalanske kormusiker Anselm Clavé og på den anden siden ses Beethoven. Indramningen symboliserer blandingen eller mødet mellem det catalanske og det internationale, hvilket netop er i husets ånd, for her kan man både nyde catalanske såvel som internationale kunstnere.

Et andet fixpunkt er den store, smukke glasmosaik i loftet, som forestiller en sol og netop hjælper med at lede dagslyset ned i salen. Palau’et skulle efter signende også være den eneste koncertsal, som udelukkende belyses af dagslys om dagen. Derudover kan de ca. 2200 mennesker, som der er plads til i koncertsalen, nyde masser af blomster, frugter og palmer i de forskellige dekorationer og mosaikker. Det er et overvældende smukt syn!

 

Et andet specielt sted er Lluís Millet- hallen (en af Orfeó-Catalás grundlæggere), som er et rum inden selve koncertsalen. Hallen er domineret af et stort glasparti med det fineste  blomsterdesign og med en dør ud til den en balkon med de smukkeste mosaik-søjler i forskellige farver og design.

Palau de la Música Catalana er et smukt og magisk sted, en perle i catalansk modernisme, som naturligvis er at finde på UNESCO’s liste. Her kan du – sammen med omkring en halv million mennesker om året – nyde musik i den klassiske og folkloristike genre: fra opera- og korsang, til symfoniorkestre, jazz og folkemusik. Derudover findes der også dans på programmet, der indeholder ca. 300 koncerter om året.

Du kan se programmet og købe billet til rundvisningen på palau’ets website.

Palaudelamusicacatalana modernism barcelona ayearinbarcelona

EN

In Born you will find one of the great masterpieces of Catalan modernism: Palau de la Música Catalana, the Catalan concert hall, in the middle of medieval Born. In my opion, the building is perhaps more distinctive than beautiful from the outside, but impressive is it, not least inside.

The house is owned – also back then – by the organization: Orfeó Catalá. A organisation that played a major part in the cultural renaissance that Catalan culture experienced in the late 19th and early 20th centuries. Here, we find ourselfes at the height of modernism and industrialization and in the middle of a Catalan golden age. The construction of the concert hall was funded through contributions from various companies and industry magnates, but also from a large number of ordinary citizens. The goal was just to create a concert hall for the people, which the sculptures outside at the corner of the concert hall reflect. Here you can see the “people”, “el pueblo”, pictured together with a knight with a sword. That knight is San Jordi, one of the patron saints of Catalonia.

Palaudelamusicacatalana modernism barcelona ayearinbarcelonaGaudís is not the architect behind the concert hall, but another famous Catalan architect: Lluís Domènech i Montaner, who is said to be the “father” of Catalan modernism. Everything is also true to Catalan modernism: the red brick, the iron works, the mosaics and the glass. On the one hand, incredibly functional with focus on the acoustics and designed to draw daylight into the concert hall and, on the other hand, filled symbolic references to Catalan culture. All materials – except the organ from Germany, are from Catalonia, and the concert hall is built by Catalan craftsmen and artists. The vision was that the people’s concert hall should feel like a garden in the evening, thus it is decorated inside with nature and music as inspiration.

The house was built on the foundation of a former church. The work began on the day of Sant Jordi, that is April 23, 1905, and the house was inaugurated on February 9, 1908. The construction of this “caja de música” or music box took less than 3 years. Since then, the house has been through a few extensions and renovations, the latest in 2004, where a smaller concert hall: “Petit Palau” was added. An extension made with great respect for the original building, and that works beautifully.

Some of the first things you see when you enter the Palau are the beautiful café area where you can enjoy a cup of coffee, a glass of cava or perhaps a vermouth. If you have bought a ticket for a tour (several languages) or a concert, you have the opportunity to see more of the building, not least the very beautiful concert hall.

Palaudelamusica catalana modernism barcelona ayearinbarcelona

The main focus of the concert hall is the stage with the beautiful organ in the middle and the orange-red background with the 18 women or muses. Everyone is different and plays different instruments.

The scene itself is framed. On one side of the stage and the framing, a bust of Catalan choir musician Anselm Clavé is seen and, on the other site, you will see a bust of  Beethoven. The framing of the scene symbolizes the mix or meeting between Catalan and international music, refecting the spirit of the concert hall as a venue for both Catalan and international artists.

Another focus point is the large and beautiful glass mosaic in the ceiling, which represents a sun and helps directing the daylight into the hall. It is said that the Palau is the only concert hall that is exclusively illuminated by daylight during day time. In addition to the light, the approx. 2200 people in the concert hall can enjoy lots of flowers, fruits and palms in the various decorations and mosaics. It’s just beautiful!

Another special place is the Lluis Millet Hall (one of Orfeo Catala’s founders), which is a room before the concert hall itself. The hall is dominated by a large glass window with a fine floral design and with a door to it a balcony with the most beautiful mosaic columns of different colors and designs.

Palau de la Música Catalana is a beautiful and magical place, which is obviously on UNESCO’s list. Here you can enjoy – along with about half a million people a year – allmost all types of music, specially in the classical and folkloristic genre: from opera and choir to symphony orchestras, jazz and folk music. In addition, there is also dance in the program which includes arround 300 concerts a year.

You can take a look at the current program and buy the ticket for the tour on the palau’s website.

Palaudelamusicacatalana modernism barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Born – sight: Palau de la Música Catalana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: