Catalonia

Vic

Vic Catalonien Ayearinbarcelona

(EN below)

Som et alternativ til f.eks. Sigtes, Girona eller Tarragona som en dagstur uden for Barcelona, kunne du vælge at tage toget ca. 1½ time ind i landet, væk fra strandene og turisterne, til byen: Vic i det centrale Catalonien.

Vic er en halvstor by med ca. 40.000 indbyggere, som har en lang historie helt tilbage til romerne (under navnet: Ausa). Den har en størrelse, så du kan se alle seværdighederne på en lille dages tid, og så er der også tid til at shoppe lidt, slendre rundt i gaderne eller få en bid mad eller drikke. Du vil sikkert støde på andre turister, men de vil oftest være lokale, og der vil være langt, langt færre end i Barcelona.

Jeg vil anbefale dig at finde det lokale turistkontor, lige bag den høje, smalle bygning med klokketårnet og uret i det ene højre af den store plads: Plaza Mayor. Her kan du få udleveret et fint lille hæfte med et kort, hvorpå der er indtegnet en turistrute rundt i byen. Følger du den, får du dels et overblik og fornemmelse af byen med dens små pladser og smalle gader, ligesom du oplever byens vigtigste seværdigheder. Som værd at se, vil jeg fremhæve:

 • Plaza Mayor – som skulle være Cataloniens største plads med bygninger fra middelalderen, barokken og modernismen. Her finder du butikker samt en masse hyggelige caféer og restauranter, hvor du kan nyde en kaffe eller en øl samt lokale specialiteter. På pladsen afholdes der ligeledes marked hver tirsdag og lørdag, ligesom forskellige festligheder afholdes på pladsen.
 • Templo Romano – fra det andet århundrede. Templet har igennem tiden har forskellige funktioner, men er i nyere tid restaureret tilbage til det oprindelige og huser nu forskellige udstillinger indeni. Templet er velbevaret og står flot med imponerende søjler. Ved siden af templet ses rester af en gammel borg, som har ligget der, og ellers ligger templet på en fin plads omringet af smukke huse.
 • Broen: Puente de Queralt – en perle af en romansk bro fra det 11. århundrede. Broen gav oprindeligt adgang til byen via en port i bymuren, og det var indtil 1274 den eneste adgang til Vic, hvis man kom fra Barcelona. Ved siden af broen befinder sig et nedfaldnet industrikvarter sig – Los Curtidurías, hvor man har garvet skind i sin tid.
 • Resterne af den gamle bymur, Muralla, som har omringet den gamle middelalderby.
 • Katedralen: Catedral de Sant Pere – katedralen dedikeret til Sankt Peter, som egentlig er lidt af et stilmiks med neoklassiske og barokke elementer og et romansk klokketårn fra det 11. århundrede. Klokketårnet skulle efter signende være det højeste romanske tårn i Catalonien. Katedralen er dog, i min menig, mere interessant udefra end indeni.
 • Endelig har Vic et museum – Museu Episcopal, som har en stor samling af romansk og gotisk kunst.

Turistruten både begynder og ender på Plaza Mayor, så når du har været byen rundt, kan du nemt tage en slapper på ét af spisestederne, nyde lidt mad og drikke, mens du betragter den smukke plads. Vic er bestemt en tur værd – og kan du klare lidt køligt vejr afholder byen i december en stor middelalderfestival – El Mercado Medieval.

Du kan læse mere om Vic på turistbureauets officielle hjemmeside.

UK

As an alternative to, for example, Sigtes, Girona or Tarragona as a day trip outside Barcelona, you could choose to take the train approx. 1½ hours inland, away from the beaches and the many tourists, to the city of Vic in central Catalonia.

Vic is a town with approx. 40,000 inhabitants, which has a long history all the way back to the Romans (under the name: Ausa). It has a size so you can see the town in a day’s time, and also having some time for shopping, walking around the streets or having a nice meal or drink. You will probably meet other tourists, but oftently they are local and there will be far, far fewer than in Barcelona.

I recommend that you find the local tourist office, just behind the tall, narrow building with the bell tower and the clock in one of the corners of the Plaza Mayor. Here you can get a nice booklet with a map where a tourist route around the city has been marked. If you follow it, you will get an overview and feel of the city with its small squares and narrow streets, as well as experiencing the city’s most important sights. As especially worth seeing, I would like to emphasize:

 • Plaza Mayor – which should be Catalonia’s largest square with medieval, baroque and modernism buildings. Here you will find shops as well as a lot of cozy cafes and restaurants where you can enjoy a coffee or a beer as well as local specialties. A market is held in the square every Tuesday and Saturday as well as the various holiday celebrations.
 • Templo Romano – from the second century. Throughout the ages, the temple has had various functions, but in recent times it has been restored back to the original temple which now houses various exhibitions inside. The temple is well preserved with its impressive columns. Next to the temple are the remains of an ancient castle as wells as beautiful houses.
 • The bridge: Puente de Queralt – a gem of a 11th-century Romanesque bridge. Initially, the bridge provided access to Vic through a gate in the city wall, and it was until 1274 the only access to Vic if you came from Barcelona. Next to the bridge is an old and run down industrial area – Los Curtidurías, where they used to tan leather.
 • The remains of the ancient city wall, Muralla, which has surrounded the ancient medieval city.
 • Cathedral: the Cathedral of Sant Pere – a cathedral dedicated to Saint Peter. It’s a bit of a style mix with neoclassical and baroque elements and a Romanesque clock tower from the 11th century. The bell tower should be the tallest Romanesque tower in Catalonia. The cathedral, however, is, in my mind, more interesting from outside than inside.
 • Finally, Vic has a museum – Museu Episcopal, which has a large collection of Romanesque and Gothic art.

The tour starts and ends at the Plaza Mayor, so once you’ve been around the city, you can easily relax in one of the eateries enjoying some food and drink while watching the beautiful place. Vic is definitely worth a trip – and if you’re up for cooler weather, the city host a major medieval festival in December – El Mercado Medieval.

You can read more about Vic at the tourist office’s website.

Vic Catalonien Ayearinbarcelona

0 comments on “Vic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: