BCN Barrios BCN Sights

Born – sight: Parc de la Ciutadella

ParcdelaCiutadella Barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Der er ikke mange grønne områder i Barcelonas centrum, her skal du op på Montjüic, Collserola eller nogle af de grønne parker/områder væk fra Barcelonas bymidte. Der er dog én central park, nemlig: Parc de la Ciutadella.

Parkens navn stammer fra den store militære befæstning (på catalansk: Ciutadella), som tidligere lå her. Måske lidt svært at forstille sig, når man går rundt i den smukke park i dag? Den militære befæstning blev opført efter den spanske arvefølgekrig i 1714, hvor Catalonien stod på taberens side, og som følge af nederlaget tabte håbet og løftet om at blive en selvstændig nation (Cataloniens 11. september). For at få styr på det oprørske Barcelona blev et boligkvarter i Born nedrevet og et militær anlæg i en stjerneformet konstruktion blev anlagt ved hjælp af catalansk arbejdskraft og beskatning.

I datiden var anlægget den største militærbefæstning i Europa og kunne huse 8.000 mænd – så mange skulle åbenbart til for at få styr på Barcelona. Det militære anlæg var da heller ikke noget, som Barcelonas indbyggere var specielt begejstrede for – for at udtrykke det mildt. Den mistede dog først sin hadede funktion efter 1869, hvor Barcelona fik tilladelse til at nedrive fortet, og grunden blev omdannet til en park. Den er blevet udbygget og renoveret igennem årerne, ikke mindst i forbindelse med en verdensudstilling – Exposición Universal de Barcelona – i 1888.

Parken er af forholdsvis beskeden størrelse, så du får hurtigt et overblik ved at gå en tur rundt i den, og så er det ellers bare om at finde en ledig bænk eller en grøn plet og slappe lidt af – sammen med alle de lokale og turister som også er i parken den dag. Der er dog et par seværdigheder inde i parken, som du måske vil kigge nærmere på:

  • Font de la Cascada – et stor springvand fra 1888 af Josep Fontsére i parkens ene hjørne (oppe mod Arc de Triomf) med det meget gyldne firspand på toppen. I mine øjne mere aparte end smukt – efter signende skulle Gaudi som helt ung have været involveret, men det er vist kun et rygte
  • Castell dels Tres Dragons – et stort palæ i modernistisk stil af endnu én af datidens store catalanske arkitekter: Lluís Doménech i Montaner. Bygningen huserede før det zoologiske museum, men er i dag lukket. Læg dog mærke til den meget karakteristiske facade med de store kakler
  • Parkens sø med ænder, skildpadder og gæs omringet af træer og buske. Her er mulighed for at leje en båd og ro sig en (mindre) tur
  • Barcelonas zoologiske have: Zoo de Barcelona, som du finder i parkens modsatte ende (mod Estació de França)

Og endelig i samme ende af parken som den zoologiske have findes en bygning, som tidligere var fortets arsenal, men som i dag huser Cataloniens Parlament: Parlament de Catalunya. Det er her det catalanske parlament til dagligt hører til. Man kan vælge at se det som et udtryk for sort humor, parkens historie taget i betragtning, at det catalanske selvstyre befinder sig netop her? Eller man kan se det som et udtryk for, at der alligevel skal mere til end et 11. september og et Franco-diktatur til at knække Cataloniens stærke identitet og selvstændighedsfølelse? Mon ikke begge udtryk er lige rigtige? Det er vel egentlig værd en tanke, når du alligevel giver dine tanker fri til at drive væk i parkens afslappede stemning.

ParcdelaCiutadella Barcelona ayearinbarcelona
Palau del Parlament de Catalunya

UK

There are not many green areas in the center of Barcelona, for that you have go to Montjüic, Collserola or some of the green parks/areas away from the city center. However, there is one central park: Parc de la Ciutadella.

The park’s name derives from the large military fortification (in Catalan: ciutadella), which used to be here. Maybe a little hard to imagine today when you walk around the beautiful park? The military fortification was built after the War of Succession in 1714, where Catalonia was on the losers side and, as a result of the defeat, lost their hope  and promise of becoming an independent nation (a Catalan 9/11). To control the rebel city of Barcelona, a residential neighborhood in Born was demolished and a military fortification in a star-shaped construction was built using Catalan labor and taxation.

During that time, it was the largest military fortress in Europe and could house 8,000 men – apparently so many was needed to control Barcelona. The fortification was not something that Barcelona’s people were particularly excited about – to put it mildly. However, it didn’t lose its hated function before 1869, where Barcelona was allowed to demolish the fort, and the grounds was transformed into a park. It has been expanded and renovated throughout the years, especially in connection with a world exhibition – Exposición Universal de Barcelona – in 1888.

The park is of relatively small, so you can quickly get an overview by taking a walk, and then you just have to find a bench or a spot and relax – together with all the locals and tourists which happen to be in the park that day. However, there are a few sights in the park that you might want to take a look at:

  • Font de la Cascada – a large fountain from 1888 by Josep Fontsére in the one corner of the park (up towards the Arc de Triomf) with the very golden carriage at the top. In my eyes, more peculiar than beautiful – some say that Gaudi as a young man should have been involved in the construction, but that’s only a rumor
  • Castell dels Tres Dragons – a large mansion in a modernist style of yet another great Catalan architect: Lluís Doménech in Montaner. The building used to house the zoological museum, but is now closed. Notice the very characteristic facade with the big tiles
  • The park’s lake with ducks, turtles and geese and surrounded by trees and bushes. You have the possibility to rent a boat and enjoy a (smaller) rowing trip
  • Barcelona Zoo: Zoo de Barcelona, ​​located at the opposite end of the park (towards Estació de França)

And finally at the same end of the park as the zoo, there is a building, which formerly was the arsenal of the fort, but today houses the Catalan Parliament: Parliament de Catalunya. You can see it as an expression of dark humor, taking into account the history of the park, that the Catalan autonomy is right here? Or you can see it as an expression of that is takes more than a Catalan 9/11 and a Franco dictatorship to defeat the strong Catalan identity and sense of interpendence.  I guees that both views are true? It might be worth a thought when you let your mind wander away in the park’s relaxed atmosphere.

 

ParcdelaCiutadella Barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Born – sight: Parc de la Ciutadella

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: