BCN Life

Castells – human towers

castells castellers plazadesantjaume barcelona ayearinbarcelona

(EN below)

Hvem finder på at bygge tårne af mennesker? Ja, jeg ved det ikke, men godt at nogen kom på det dengang i 1800-tallet i Tarragona, hvor man begyndte at konkurrere om, hvem der kunne bygge de højeste mennesketårne eller de såkaldte “castells”.

At bygge castells er et catalansk kulturfænomen, en folkelig tradition, som er udnævnt af Unesco til at være blandt “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”. Traditionen dyrkes som en sportsgren. Udøverne – castellers – er organiseret i klubber eller “colles”, hvor man træner tårnbyggeriet flere gange om ugen i løbet af vinteren. Hver colle har sin farve. Barcelona har flere colles, typisk knyttet til forskellige barrios, ligesom der er colles rundt omkring i mange andre catalanske byer. Selve sæsonen for castells er fra tidlig forår til sent efterår, hvor der er konkurrencer og opvisninger af de forskellige colles rundt omkring i Catalonien, ofte i forbindelse med diverse festligheder.

Ligesom enhver sportsgren har castel-verdenen også sit sprogbrug og konventioner. Hver opvisning eller konkurrence starter således med, at de forskellige colles indtræder på pladsen til traditionel folkemusik.  Musikken spiller ligeledes, mens tårnene bygges.

Et castell kan have forskellige udformninger eller formationer, men grundlæggende består det af tre dele:

  • Pinya – det horisontale fundament, som bærer hele tårnets vægt. Det bruges til at stabilisere og styrke den næste del tårnet – og så er det menneskelige fundament også et blødt sted at lande, såfremt nogen falder ned , hvilket iøvrigt sker meget sjældent. Der kan være flere hundrede personer i dette nederste lag, hvis tårnet behøver ekstra styrke, som f.eks. de meget høje castells gør
  • Tronc – stammen, som er vertikale del bestående af med forskellige lag
  • Pom de dalt – tårnets krone med “Canalla”, som betyder “unge”, som udgør tårnets top. Det er naturligvis børne og unge, der udgør de øverste lag og castellets krone. De klatrer op og ned at med en imponerede hurtighed og smidighed.

Selve tårnene beskrives ud fra antallet af personer i hvert lag, hvor mange lag tårnet har, og selve konstruktionen. Typisk består et lag af 1-5 personer, som står oven på hinandens skuldre, og de højeste castells rejses af elite-colles i op til 8-10 lag.

Tårnrejsningen betegnes som en succes, når tårnet rejses og nedbrydes i én samlet bevægelse. Dette kræver masser af træning, men også at hver “casteller” ved præcis, hvor han/hun skal være, og hvad han/hun skal gøre. Der ligger således en indøvet, detaljeret koreografi bag hvert castell. Man starter med at forme Pinya’en, fundamentet, hvor alle indgår, indtil man kan rejse tårnet op i højden. De stærkeste castellers er i bunden, og de letteste – dvs. børn og unge – er i toppen. Den sidste, der klatrer op i tårnet for at være den sidste byggesten er “anxaneta” – en mindreårig pige eller dreng, som rækker armen op for at hilse på publikum, når toppen er nået. Dette er det egentlige højdepunkt, og tårnet er ikke fuldt ud rejst, før en arm har været i vejret.

Nedbrydningen af tårnet foregår på samme måde, indøvet og trin for trin bare oppe fra og ned, og skal foregå lige så kontrolleret som rejsningen af tårnet, så man får den samlede bevægelse. En glidende, kontrolleret bevægelse, op og ned med tårnet, og helst så hurtigt som muligt af hensyn til de nederste lag i tårnet. Det går da også forbavsende hurtigt, især de mindre børn synes at drøne op og ned af tårnet forholdsvis ubesværet.

Det kræver både styrke, smidighed og balance af være castellers samt masser af mod og disciplin. Og det gad jeg egentlig godt have. For det er svært ikke at blive imponeret og begejstret af at se det i virkeligheden. Egentlig er det jo en lidt fjollet ting at gøre, sådan at kravle op på hinanden og lave et tårn, men hold da op hvor er det fedt! Det er styrken ved samarbejde, det er tradition, og det er både for store og små. Hos mig kalder det på det indre barn, som en gang var vild med at klatre højt op i træer. For et øjeblik kan jeg drømme mig væk…. Hvis jeg kunne se ud over min højdeskræk og få min røv med mig, for hvor ville det være fedt at være den, der klatrede helt op til toppen og rakte hånden i vejret!

castells castellers plazadesantjaume barcelona ayearinbarcelona

UK

Who gets the idea of building human towers? Welll, I do not know, but I’m glad that somebody came up with the idea back in the 1800 century in Tarragona, where the competition of building the highest human towers or “castells” began.

Building castells is a Catalan cultural phenomenon, a popular tradition, declared by Unesco as part of “Masterpieces of the Oral and Immigrant Heritage of Humanity”.  The tradition is cultivated as a sport. The athletes – castellers – are organized in clubs or “colles” where they train building the towers several times a week during winter. Every colle has its own color. Barcelona has several colles, typically in the various barrios, and there are colles around many other Catalan cities. The season of the Castells is from early spring to late autumn, where there are competitions and shows around Catalonia, often in connection to various festivities.

Like any sport, the castel world has its own language and conventions. Each show or competition starts with the different colles entering the plaza to traditional folk music. The music also plays while the towers are being built.

A castell can have different designs or formations, but basically it consists of three parts:

  • Pinya – the horizontal foundation or base that carries the weight of the whole tower. It is used to stabilize and strengthen the next part of the tower – besides beeing a soft place to land if someone falls down, which happens very rarely. There can be hundreds in this part of the tower if the tower requieres extra strength, such as the very tall castells do
  • The tronc trunk, which is a vertical part consisting of different layers
  • Pom de dal – the tower’s crown with the “Canalla”, which means “youngers”, that makes up the tower’s top. It is children and young people who make up the castell’s crown, and they climb up and down with an impressive speed and agility.

The towers themselves are described by the number of people in each layer, the number of layers of the tower, and the formation or design itself. They consist of a layers with 1-5 people standing on each other’s shoulders, and the highest castells up to 8-10 layers are raised by elite colles.

The building of the tower is said to be successful when the tower is raised and dismantled in one single continous movement. This requires a lot of training, but also that every “casteller” knows exactly where he/she should be and what he/she should do. Thus there is a detailed choreography behind each castell. You begin with shaping the Pinya, the foundation, until you begine raising the tower itself. The strongest castellers are at the bottom, and the lightest – children and young people – are at the top. The last one climbing the tower – the “anxaneta” – is a minor girl or boy who raises her/his arm to greet the audience when the peak is reached. This is the real highlight and the tower is not fully raised before an arm has been in the air.

The dismantlement of the tower takes place in the same way, step by step from the top to the bottom, and this must be done as controlled as the rise of the tower, so you get the continous movement. A sliding and controlled movement, up and down with the tower, and preferably as quickly as possible for the sake of the lower layers of the tower. It also goes astonishingly fast, especially the smaller children seem to climb up and down the tower relatively effortlessly.

It requires both strength, agility and balance to be a castellar as well as courage and discipline. And I would really like to have that! It’s dificult not to be impressed and excited when you see the towers in reality. Actually, it’s a silly thing to do, raising a human tower, but I think it’s cool! It’s the strength of cooperation, it’s tradition, and it is for everyone. It makes me recall being a child loving climbing up high in trees. For a moment, I can dream away …. If I could look beyond my fear of hights and get my ass up that tower, how fantastic would it be to be the one who climbed all the way up to the top and raised the hand!

castells castellers plazadesantjaume barcelona ayearinbarcelona

0 comments on “Castells – human towers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: