BCN Life

5 catalan teachings

Barcelona View ayearinbarcelona

(EN below)

Da den catalanske separatistleder Carles Puigdemont for et stykke tid siden var på besøg i København udtalte han et ønske om, at Catalonien blev sydens Danmark. At han fremhævede Danmark som benchmark for hvilket samfund, han ønsker, at Catalonien skal være, kan handle om flere ting. For det første står Danmark hernede som symbolet på et veldrevet land, hvis velfærdssystem og centraladministration er velfungerende og som hovedregel korruptionsfrit. Hertil kommer, at den danske demokratiske debat er åben og uafhængig, i hvert fald i langt højere grad end den er p.t. i Spanien, og at den danske stat har en helt anden indgangsvinkel til rigsfællesskabet og potentielle ønsker om selvstændighed fra Grønland og Færøerne.

Danmark og Catalonien har da også mange fællestræk: beliggende i Europa, nogenlunde samme størrelse, eget sprog og identitet, ligesom der også er kulturelle ligheder.  Spanierne ser catalanerne som “nordiske”, hvilket en catalaner ville nikke bekræftende til, og færdes man selv som nordbo i Spanien, bliver det da også hurtigt klart, at catalanerne virker mere “nordiske” end resten af Spanien.

Jeg er ikke i tvivl om, at Catalonien kan lære af Danmark som land, som Puigdemonts udtalelse antyder. Men er der noget, vi danskere kan lære af Catalonien? Ja, det mener jeg, at der er, så her kommer mit subjektive bud på:

5 ting, som catalanerne kan lære os

 1. Evnen til at rumme menneskers forskelligheder
  Her er folk fra hele verden, måske er det derfor, at catalanerne synes at have en unik evne til at favne forskelligheder. Kunne man forestille sig et skilt på et dansk rådhus, hvor der står: “Velkommen til flytninge”? Det kan der gøre her – og andre steder i Spanien, ligesom der heller ikke var nogen “pegen fingre” af den muslimske befolkning efter terrorattentatet i august. Det gælder ikke kun i forhold til nationaliteter og kulturer, men også livsstil. Her virker det ikke til at have så stor betydning, hvad du laver, om du har børn, er gift eller ej, det handler mere om, hvad du er for et menneske. Så længe du opfører dig fornuftigt og anstændigt, ja så gør det ikke så meget, at du måske ikke ligner Señor og Señora Cataluña
 2. Evnen til at fastholde det positive og det ordentlige
  På trods af den politiske kontrovers og de problemer, som Catalonien står over for, ja så virker til, at man fastholder det ordentlige og positive. Protesterne og demostrationer er pacifistiske, og ve den, der prøver at lave ballade. Det er tydeligt, at man hernede holder på, at tingene helst skal foregå i en god tone, og at alle skal behandles ordentligt. Der er en korrekthed, men ikke den måske lidt overfladiske politiske korrekthed, men snarere en korrekthed der går på, at man behandler alle ordentligt. Man hilser f.eks. på hinanden i opgangen, biler holder tilbage for gående, politiet hjælper gerne alle turisterne, og man bliver kaldt for “guapa” i butikkerne
 3. At være catalansk handler ikke nødvendigvis om fødested eller forfædre
  Ja, her fik jeg lidt af en åbenbaring, da jeg interviewede Ana og Mariona. Midt interviewet kom jeg til at kalde den enes mand for spansk og blev straks korrigeret, at han var da catalansk. Så selvom man har familie med rødder i Spanien – eller andre steder i verden – ja, så er det at være catalansk mere noget med at føle sig om catalaner og have sit liv her. Jeg kunne f.eks. også blive catalaner, ifølge dem. Meget modsat Danmark, hvor vi har en meget mere snæver og nærmest ekskluderende holdning til det at være dansk. At være catalaner handler således mere om identifikation og værdier end fødested og forfædre
 4. At nyde og ikke kun yde
  Catalanerne betragtes generelt som det mest hårdtarbejdende folk på den iberiske halvø, men de forstår stadigvæk at nyde livet. Hvor vi i Danmark hygger os, så nyder de livet hernede. Det smager lidt af det samme, men forskellen kan måske forklares ved, at vi danskere søger at gøre os det behageligt, så er catalanerne (og spanierne) mere ude på at “leve livet”, nyde livet her og nu. Man er ikke så bange for at “sluge livet” i lidt større bider hernede, og denne livsindstilling viser sig i dét at tage sig god tid, være der for hinanden, nyde god mad og drikke – og så nærmere vi os bud nr. 5
 5. At leve livet aktivt og sammen
  Generelt virker til, at catalanerne har en langt mere aktiv livsstil end vi har i Danmark, hvilket naturligvis også er nemmere, når man bor så smukt et sted og har så et behageligt klima. Alle synes at dyrke sport, mit fitnesscenter er bl.a. om formiddagen fyldt med seniorer, der dyrker diverse sportgrene. Barcelona er fyldt med kulturtilbud, der tiltrækker masser af mennesker, og så er der terraza-kulturen med at mødes med familie og venner og få en aperitivo udendørs. Man nyder alt det, naturen og byen tilbyder – aktivt og ofte sammen

Der er ingen tvivl om, at jeg er dansker, og er glad for at være netop dansk – men jeg øver mig – hver dag – på også at blive lidt catalansk.

UK

When the Catalan separatist leader Carles Puigdemont visited Copenhagen a while ago, he expressed the wish that Catalonia became the Demnark of the South. That he emphasized Denmark as a benchmark for what society he wants Catalonia to be can be for several reasons. Firstly, here Denmark is a symbol of a well organized country whose welfare system and central administration are functioning at a high level and, as a rule, without corruption. In addition, the democratic debate in Demnark is open and independent, at least much more than it is at the moment in Spain, and that the Danish state has a completely different approach to any wishes for independence from Greenland and the Faroe Islands.

Denmark and Catalonia do have many common characteristics: located in Europe, roughly the same size, own language and identity, as well as cultural similarities. The Spaniards see the Catalans as “Nordic”, and a Catalan would agree, and if you – as a Nordic – live here in Spain, it quickly becomes clear that the Catalans do seem more “Nordic” than the rest of Spain.

I have no doubt that Catalonia can learn some things from Denmark, as Puigdemon’s statement suggests. But is there something we Danes can learn from Catalonia? Yes, I think there is, so here comes my subjective thoughs on:

5 things that Catalans can teach Danes

 1. The ability to accommodate people’s differences
  Here live people from all over the world, perhaps that’s why the Catalans seem to have a unique ability to embrace differences. Could you imagine a sign at a Danish town hall saying: “Welcome refugees”? Here you can find that sign – as well as in other town hall across Spain. After the terrorist attack in August, nobody was blaming the Muslim part of the population. But this applies not only to nationalities and cultures, but also to lifestyle. Here it does not seem to be important what you do for a living, if you have children, are married or not, it’s more who you are as a person. As long as you behave en a decent manner, it doesn’r really matter if you live like the norm
 2. The ability to maintain the positive and the decent
  In spite of the political controversy and the problems facing Catalonia, it’s always handled in a positive and decent manner. The protests and demostrations are pacifistic, and any atempt to do otherwise is always stopped immediately by the crowd. It is clear to me that the catalans prefer to deal with things in a proper manner, everyone should be treated respectfuly. There is a correctness, but it’s not a superficial political correctness, but rather a correctness aiming at treating everyone properly. You can observe it daily, for example, in the way that people greet each other in the streets, in cars stopping for pedestrians, the police engaging with the helping the tourists, and in the “guapa” they call you in the shops
 3. Being Catalan is only about birthplace or ancestors
  I got a bit of a revelation when I interviewed Ana and Mariona. In the middle of the interview, I called one of their husbands for Spanish and was immediately corrected that he was Catalan. So, even if you have family with roots in Spain – or anywhere else in the world – it doesn’t mean that you’re not catalan. Being Catalan is apprently more about feeling Catalans and having a life here. I could, for example, also become Catalans, according to them. This is very opposite Denmark, where we have a much narrower and almost excluding attitude towards being Danish. Being a Catalan is thus more about identification and values ​​than birthplace and ancestors
 4. Pleasure and not only work
  The Catalans are generally regarded as the most hard-working people on the Iberian peninsula, but they still understand to enjoy life. Where we in Denmark are doing “hygge”, the catalans are enjoying life. It may look like the same, but we Danes are more about making us comfortable, whereas the Catalans (and Spaniards) are more “living life”, enjoying life here and now. Here people are not so afraid to “devour life”, you see it in them taking their time, being there for each other, enjoying good food and drink – and then we are reached no. 5
 5. To live life actively and together
  Generally, the Catalans seems to have a far more active lifestyle than we have in Denmark. Clearly it also easier when you live in such a beautiful place and have such a pleasant climate. Everyone seems to be doing some kinds of sports, my fitness center is for example crowed in the mornings with seniors doing various sports. Barcelona offers a lot of cultural events that always attract a lot of people and then you have the terraza culture where catalans gather with family and friends to enjoy an aperitivo outdoors. Here, you enjoy all that nature and the city has to offer – outside and together

There is no doubt that I am Danish, and I’m glad to be Danish – but I practice – every day – to become a little Catalan too.

0 comments on “5 catalan teachings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: