BCN Life

School is over

UniversidaddeBarcelona ayearinbarcelona

(EN below)

En dag sidst i december, lige inden juleferien, er min anstrengelser endelig over. Jeg har afsluttet mit semester i spansk for udlændinge på Universidad de Barcelona, været til eksamen på “superior”-niveau og sandelig bestået!

Pyha, det har ellers holdt hårdt! Som én af mine medstuderende sagde, så havde hun aldrig haft spansk på et så højt niveau før – og hun er amerikaner med latinsk baggrund og vant til at tale spanske i barndomshjemmet. Så hvad med mig? Ja, for mig har det været pokkers svært og udfordrende, og måske blev jeg lige placeret et niveau for højt…

Men jeg har lært en masse. Vi har terpet bøjninger i fortid, nutid og fremtid, både i “indicativo” og i “subjuntivo”, og diskuteret ord og verber, der måske umiddelbart ligner hinanden, men kan betyde forskellige ting alt efter, hvordan de bøjes. Der er masser af  grammatiske regler – og undtagelser, for alt skal ses i kontekst, så nogle hovedregler er gældende i én kontekst, men bliver undtagelser i en anden. Det handler derfor om at analysere de forskellige sætninger og finde ud af, hvilken type sætninger der er tale om, og hvilken kontekst den skal indgå i, og derudfra få fulgt de rette regler i forhold til tider og bøjninger. Har man – jeg! – lige tid til dét, når man vil bestille hos tjeneren, eller skal forklare en ven, hvad man lavede i lørdags? Nej, det kan nemt smutte.

Jeg vidste godt, at spansk var et omfattende og kompliceret sprog, hvormed man kan udtrykke følelser og beskrive med et langt højere præcision og med flere nuancer end det danske sprog. Men i realiteten havde jeg kun lige set et glimt af omfanget og kompleksiteten, nu – efter forløbet – begynder jeg for alvor at opfatte det.

Jeg må også indrømme, til min store frustration, at det med alderen nok også er blevet lidt mere besværligt for mig at lære sprog. Mine unge klassekammerater var i hvert fald lidt hurtigere til at opfatte tingene end jeg. Jeg skulle have lidt flere gentagelser, for tingene sidder ikke fast så hurtigt som før, og det har været en mindre kamel, jeg har måttet sluge. Jeg troede, det ville gå lidt hurtigere med at få genopfrisket mit spanske og gjort det flydende igen, i hvert fald på et niveau, hvor jeg er glad og tilfreds. Det er ved at være flydende igen, men er ikke helt der i forhold til grammatikken, som jeg gerne vil have det. Til gengæld tror jeg , at det bliver endnu bedre end før, netop fordi jeg har gennemgået forløbet på universitetet.

Til sommer vil mit spanske ikke kun være flydende, men også mere grammatisk korrekt end det nogensinde har været, og det kan jeg jo kun være svært tilfreds med. For jeg er blevet bedre og tager mig selv i at forsøge at bruge reglerne, jeg har lært, ligesom jeg begynder at genkende de forskellige strukturer i den daglige tale, og når jeg ser Netflix med spanske undertekster. Så det går fremad, heldigvis, og nu handler det bare om at øve i det daglige. Det har været hårdt, men fedt – ikke mindst at klappe bøgerne sammen for en stund og fokusere på andre ting. School is over!

UniversidaddeBarcelona ayearinbarcelona

UK

One day late in December and just before the Christmas holidays, school is finally over. I have finished my Spanish classes at Universidad de Barcelona and passed the “Superior” exam!

It’s been tough! As one of my fellow students said, she had never taken Spanish classes at such high level before – and she is American with a Latin background and used to speak Spanish at home. So what about me? For me, it has been quite difficult and challenging, maybe I did get placed at a level too high …

But I have learned a lot. We have worked with verbs in past, present and future, both in “indicativo” and in “subjuntivo”, discussed words and verbs that may look similar but have different meaning according to how there are bendt. There are lots of grammatical rules – and exceptions, for everything is seen according to context, so some rules apply in one context but become exceptions in another. You therefore have to analyze your sentences and identify the type of sentence and the context, and then follow the correct rules. And do you have time for that when placering and order with the waiter, or explaining a friend what happened last Saturday? Not always, it can easily slip in daily conversation, at least for me.

I knew that Spanish was a comprehensive and complicated language that allows you to express feelings and make descriptions with much higher precision and more details than Danish. But in reality, I had just a glimpse of the scale and complexity before, now – after the classes – I have begun to truely understand it.

I must also admit, to my great frustration, that with age it has become a bit more difficult for me to learn languages. My young classmates were faster to perceive things than I was. I needed more repetitions, maybe because things are harder to remember. I thought that my Spanish would be refreshed and fluent again much faster at a level where I’m happy and satisfied. Now, it is almost fluent again, but the grammer is not entirely there yet. But I’m getting there, and I think it will be even better than before, because I have been following the classes at the university.

Next summer, my Spanish will not only be fluent, but also more grammatically correct than it has ever been, and I’m very pleased with that. I’ve gotten better, I find myself trying to use the rules I’ve learned, as well as I recognize the different sentences and rules in daily speech, and when I watch Netflix with Spanish subtitles. So it’s getting better, now it’s about practicing it every day. It has been hard, but cool – and it’s so good to finally put the books aside and focus on other things. School is over!

UniversidaddeBarcelona ayearinbarcelona

0 comments on “School is over

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: