Catalonia

Montserrat

Montserrat Barcelona Catalonia ayearinbarcelona

(EN below)

Montserrat er et bjergområde sydvest for Barcelona, som er kendetegnet ved nogle meget karakteristiske “bløde” bjergformationer i op til 1200 meters højde. Selve ordet: “Montserrat” betyder da også på catalansk noget hen imod savtakket bjerg.

Bjergområdet er i dag nationalpark og er et besøg værd, hvis man har lyst til at bruge en dag uden for Barcelona. Her er masser af turister, også catalanske, men både vejen derop og selve bjergområdet er smukt og magisk, og udsigten er storslået.

Klosteret Santa Maria de Montserrat

Området huser en kirke og et benedikterkloster med rødder tilbage til 800-900-tallet. Klostret har både været mål for pilgrimme og et kulturelt centrum, idet det har været hjemsted for flere komponister. Klosteret har være forladt under den franske krig først i 1900-tallet, men blev restaureret midt 1900-tallet, hvor også klosterets helgeninde – Jomfruen af Montserrat – af paven blev udråbt til Cataloniens skytshelgenl (æren deles med Sant Jordi – Sankt Georg). Klosteret blev igen forladt under den spanske borgerkrig, men blev heldigvis ikke ødelagt, så Jomfruen af Montserrat er der stadig, ligesom klosteret i dag stadigvæk er et fungerende kloster.

Helgeninden Montserrat eller “La Moreneta” er et ikon for alle catalanere. Hun er afbildet som en smuk Madonna-figur fra 1200-tallet på ca. 95 cm., med ansigtet og front udad og med Jesus-barnet siddende på knæet. Hendes hud er med tiden blevet mørkt pga. soden fra diverse lys og røgelse – og måske et penselstrøg eller to. Barnet hæver højre hånd til velsignelse, og har i sin højre hånd en ananas som symbol på frugtbarhed og et langt liv.

Du besøger jomfruen i den storslåede, men ret lille kirke. Den er overdådigt udsmykket – gulv, vægmalerier, storslåede glasmosaikker og i centrum, over alteret, kan du se madonna-statuen igennem en åbning. Du kan også, som i videoen, se pilgrimme og troende gå stille og roligt forbi helgeninden, kysse hånden og bede en bøn. For de troende catalanere er det et must-do. Er det også for dig, ja så stil dig bare i køen til højre ved indgangen til venstre og vent på din tur. Andre kan gå ind i kirken, sætte sig på en bænk og nyde kirken og ritualet lidt på afstand.

Kirken har ligeledes et berømt drengekor tilknyttet, som synger i kirken på bestemte tidspunkter – du kan være heldig at ramme det, tjek evt. linket til sidst.

Bjergene

Og så skal du naturligvis “op” og gå en tur i bjergene. Og jeg skriver op, fordi du skal lige et smut højere op for ikke kun at nyde bjergene på afstand – klosteret og kirken ligger på et plateau midtvejs. Du kan vælge at gå op på næste plateau, eller du kan tage funicular’en op – en slags togvogn, der “slæbes” op af bjergen via et kabel. Bestemt turen værd, det går stejlt opad!

Montserrat Barcelona Catalonia funicular ayearinbarcelona

Oppe finder du en række længere og kortere vandrestier, hvor du på tæt hold kan nyde de smukke og meget særprægede bjergformationer med “savtakkerne”, ligesom du kan finde forladte kapeller, hvor munke har haft deres dagligdag. Dem støder du dog ikke på i dag, men derimod andre besøgende og folk på klatre- eller vandreture.

Ønsker du at tage på én af de længere vandreture, anbefales det at komme tidligt om morgenen, så du har hele dagen til at nå det hele, eller tage en overnatning på et hotel nede ved klosteret. Rygtet siger, at morgenstemningen på Montserrat er helt specielt med tågen hængende over bjergene og nede i dalen, som langsomt opløses, efterhånden som solen får fat.

Betydning

Montserrat har også i dag en helt specielt betydning for Catalonien, og står centralt i den catalanske kultur. Ikke kun fordi den ene af regionens to skytshelgener har “hjemsted” her, men også fordi de særprægede bjerge har ikon-status. Det siges, at selveste Gaudi fandt inspiration til hans modernistiske mesterværker her. Bjergene kan desuden tydeligt genkendes og ses på lang afstand, hvilket forstærker områdets nærmest hellige status.

Hvordan kommer du derop?

Det nemmeste er med bil, der kan tage dig direkte til klosteret, men det er måske også lidt kedeligt. Ellers er det en trinvis proces, som starter med toget – Ferrocarrils – fra Plaza de España. Gå efter skiltet med “Montserrat” ved metroens udgang, eller tag den direkte nedgang fra Plaza de España. Stå af ved Monistrol de Montserrat og tag kabelbanen op, det er stejlt, så du skal kunne holde din højdeskræk i takt. Det kunne jeg heldigvis, så tænker jeg også, at du kan – udsigten er det værd! Og turen op til 2. plateau kan du så tage funicular’en. Du vil ikke fortryde!

Montserrat Barcelona Catalonia ayearinbarcelona

UK

Montserrat is a mountain area southwest of Barcelona, which is characterized by some very distinctive “soft” mountain formations up to 1200 meters above sea level. The word itself: “Montserrat” means in Catalan something towards sawtooth mountain.

The mountain is today a national park and is definitely worth a visit if you wish to spend a day outside of Barcelona. There is a lot of tourists, also Catalans, but the way up to the mountain area and the mountain itself are beautiful and magical, and the views are magnificent.

Monastery of Santa Maria de Montserrat

In the area, a church and a Benedictine monastery with roots dating back to the 800-900s are located. The monastery has been the objective of pilgrimages as well as a cultural center – it has been the home of several composers. The monastery has been abandoned during the French War early in the 19th century, but was restored in the mid-19th century, where the monastery’s saint – the Lady of Montserrat – was proclaimed the Saint of Catalonian (a honor shared with Sant Jordi – Saint George). The monastery was abandoned again during the Spanish Civil War, but, fortunately, it was not destroyed, thus the Lady of Montserrat is still there, and the monastery is still functioning today.

The saint or Lady of Montserrat – or “La Moreneta” in popular speech – is an icon for all Catalans. She is depicted as a beautiful madonna figure from the 12th century that measures approx. 95 cm. She is facing outwards and have the baby Jesus sitting on her knees. Her skin has become dark due to the smoke from candles and incense – and perhaps a brush stroke or two. The child raises his right hand as a blessing and has in his right hand a pineapple as a symbol of fertility and a long life.

You can visit the saint in the magnificent, but pretty little church. It is lavishly decorated – flooring, paintings, magnificent glass mosaics and in the center, above the altar, you can see the madonna statue through an opening. You can also, as seen in the video above, see the pilgrims pass her quietly, kiss the childs hand and pray a prayer. For the religious Catalans, this is a must-do. If you like to pass by the saint, just stand in the line to the right by the church entrance and wait for your turn. Others can enter the church, sit on a bench and enjoy the church and the ritual from a distance.

The church also has a famous boy choir, who sings in the church at certain hours – you may be lucky to see them, check out the the link at the end.

The mountains

You must, of course, go up and take a walk or hike in the mountains. And I’m writing “go up”, because you will have to go up to a higher plateau if enjoying the mountains at a distance isn’t enough for you – the monastery and the church are on a plateau midway up the mountains. You can choose to take a walk up on the next plateau or you can take the funicular up – is a kind of tram that are “pulled” up the mountain by cable. Definitely worth the trip, it’s steep!

Montserrat Barcelona Catalonia funicular ayearinbarcelona

Up you will find a number of longer and shorter hiking trails, where you can enjoy the beautiful and very distinctive mountain formations with the “sawtooths” as well as abandoned chapels where monks used to have their daily lives. However, they are no longer there, but you will encounter other visitors and people on climbing or hiking trips.

If you want to take some of the longer trails, I would recommend that you arrive early in the morning, so you have the whole day, or that you spend a night in a hotel next to the monastery. The rumor says that the mornings at Montserrat are specially magical with the fog hanging over the mountains and the valley and slowly dissolving with the sun arrising.

Significance

Montserrat has a special significance for Catalonia, also today, and is therefore central to Catalan culture. Not only because one of the region’s two patron saints is based there, but also the distinctive mountains have icon status. It is said that Gaudi himself found inspiration for his modernist masterpieces here. Moreover, the mountains are clearly recognized and seen at long distances, which only enhances the area’s almost sacred status.

How do you get there?

The easy way is by car that can take you directly to the monastery, but it is also a bit boring. Otherwise, it is a step-by-step process, starting with the train – Ferrocarrils – from the Plaza de España. Look after the sign with “Montserrat” at the exit of the metro, or take the direct decline from Plaza de España. Get off at Monistrol de Montserrat and take the cableway up. It’s steep slope, so you’ll have to keep your fear of hights in control. Fortunately, I was able to so I think that you will manage as well – and the view is worth it! And you can go up to the 2nd plateau by the funicular. You will not regret it!

Montserrat Barcelona Catalonia ayearinbarcelona

Mere information?/Further information?

2 comments on “Montserrat

  1. Kristina Aabling

    Jeg vil gerne tilbage:-)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: