BCN Life

The day after… Visca Catalunya!

Independence Catalonia ayearinbarcelona

(EN below)

“Lo que sucedió ayer es el fracaso de la política – Hvad der skete i går, var politikkens nederlag” står der i den katalanske avis La Vanguardias leder i dag. Og fortsætter med, at man ikke kan løse politiske problemer med jura og politi. EU er på samme linje ude med en erklæring om, at vold ikke må være et politisk instrument, ligesom unionen opfordrer til dialog.

For i et civiliseret samfund og et demokrati må dialogen nemlig altid være løsningen på politiske problemer. En dialog baseret på åbenhed, ærlighed og evnen til at lytte. Lytte til modpartens argumenter, være villig til at se tingene fra en anden side og blive måske lidt klogere. Et lands love skal som udgangspunkt respekteres, men love kan blive forældede, de må aldrig være mejslet i sten for evigt, de må følge med tiden, med folket, med samfundsudviklingen, og dette kan kun ske, hvis dialogen tillades.

Spørgsmålet om catalansk selvstændighed og autonomi er kompliceret og udspringer af mange historiske, kulturelle, politiske og økonomiske grunde. Regionen er  Spaniens rigeste, har flere gange i historien haft selvstændighed, har eget sprog og en kulturel identitet, som godt nok er i familie med den spanske, men alligevel også meget forskellig herfra. Udlændinge kan ikke altid se forskellen, men lever man et stykke tid i Spanien – ikke kun i Catalonien, forstår man hurtigt, at der er spaniere, og at der er Catalanere (ligesom der også er baskere, folk fra Andalusien m.m.).

Catalonien var voldsomt undertrykt under Francos diktatur, hvor det bl.a. var forbudt at tale catalansk. Efter demokratiets gennemførelse har regionen fået udpræget selvstyre med bl.a. eget parlament og politikorps, men regionen har ikke – som Baskerlandet – økonomisk uafhængighed. Ifølge mange catalanere, fordi Spanien ikke har råd til det. Catalonien bidrager til en stor procentdel af det spanske BNP, hvilket får mange catalanere til at føle, at de er med til at betale for, at andre dele af Spanien har det godt – hvis ikke bedre – end dem selv. Altså at det er catalanerne yder, og især det sydlige Spanien der nyder. En følelse af uretfærdighed, som ikke er blevet mindre efter den økonomiske krise, der ikke affødte de reformer, som kunne have mindsket denne følelse af uretfærdighed.

Hvad der skete i går, var kulminationen på lang tids utilfredshed og den seneste tids politiske konfrontation mellem regionen og centralregeringen. I ugerne op til afstemningen var Barcelona fyldt med flag og bannere med opfordring til demokrati og til at stemme ved valget, og lige inden afstemningen var gaderne fyldt med demostrationer som modspil til de juridiske tiltag fra centralregeringen i Madrids side. “La Cacerolada”, en gammel demonstrationsform fra Franco-tiden, hvor det ikke var tilladt at demonstrere, blev genoptaget. Hver aften kl. 22 slog katalanerne på gryder og grydelåg for uafhængighed og/eller muligheden for at få lov til at stemme.

For dét var det, de ville. At få lov til at stemme – og det både for og imod uafhængighed. Til at lade deres stemme høre, så den nødvendige dialog kan indledes. Og det eneste, centralregeringen evnede var tilsyneladende at sætte hårdt mod hårdt, ikke dialogen. Det blev ikke et pænt syn, og slet ikke nogen værdig situation. Modparten her er jo et broderfolk, et civiliseret, ligeværdigt folk, der vil en demokratisk løsning. Ikke ekstremister eller ikke-demokrater. Hvorfor skulle det være nødvendigt med sådan en magtdemostration? Det virkede på mig som en overdreven og aggressiv reaktion helt uden proportioner, der ikke gør noget godt for andre end dem, der er helt ude på de politiske yderfløje. Og når de politiske ekstremer styrkes, ja så går det ud over midten – og der er jo her de fleste almindelige mennesker – catalanske såvel som spanske – befinder sig.

Mit hjerte har den seneste tid haft det svært. Det bløder. For én af grundene til, at jeg elsker Barcelona så høj, er, at selvom bølgerne kan gå højt, og at der også blandt catalanerne kan være uenighed om løsrivelse ctr. at blive i Spanien med mere autonomi (der er helt sikkert flere for selvstændighed nu, end der var for nogle uger siden!), ja så ligger dialogen, ønsket om fred, demokrati og åbenhed fundamentalt i den catalanske sjæl. Her skal være plads til alle, og alle har ret til at give deres mening til kende.

Og mit hjerte er splittet, for jeg ved også, at det er sådan mange spaniere har det. De ønsker måske et samlet Spanien, men de ønsker demokratiet med den nødvendige dialog højere. Også mange spaniere har betalt en høj pris for at få den. Gårsdagens magtdemonstration er ikke Spanien værdigt, og det er heller ikke “mit” elskede Spanien.

Ironisk nok tilbragte jeg weekenden i netop Madrid – den var planlagt for længe siden uden større tanker om weekendens valg. Her var det politiske også mere tydeligt, end jeg husker, det var år tilbage, med spanske flag mange steder og demostrationer for og imod den katalanske afstemning forskellige steder i byen. Men byen var også stadigvæk den samme, så selvom fronterne er trukket op, burde muligheden for dialog være til stede. Mit hjerte håber således inderligt, at alle efter de seneste dages, ikke mindst gårsdagens, begivenheder, tager sig tid til refleksion og eftertanke. Og til dialogen, så der kan skabes fredelig løsning. Alt andet er uværdigt for både det Spanien og Catalonien, som jeg elsker så højt.

EN

“Lo que sucedió ayer es el fracaso de la política – “What happened yesterday was the defeat of politics,” says the Catalan newspaper La Vanguardia today. And it continues that you can not solve political problems with law and the police. The EU is on the same page stating that violence should not be a political instrument, and then the union calls for dialogue.

In a civilized society and a democracy, dialogue must always be the solution to political problems. A dialogue based on openness, honesty and the ability to listen. Listen to the counterpart’s arguments, be willing to see things from the other side and maybe become a little wiser. A country’s laws must of course, as a rule, be respected, but laws can become obsolete. They must never be chiselled in stone for all time sake, they must reflect the current age, the people, the development of the society, and this can only happen if the dialogue is allowed.

The question of Catalan autonomy and independence is complicated and arises from many historical, cultural, political and economic reasons. The region is Spain’s richest, has been an independt country serveral times in history, has its own language and a cultural identity, which is closely related to the Spanish, yet very different. Foreigners may not always see the difference, but if you have been living a while in Spain – and not only in Catalonia, you will understand that there is Spanish and there is Catalan people (as well as Basque, Andalusian etc.).

During Franco’s dictatorship, Catalonia was severely oppressed, for example it was forbidden to speak Catalan. From the early times of democracy, the region has had a large degree of autonomy with own parliament, police force etc., but the region does not have, like the Basque Country, economic independence. According to many Catalans, because Spain can not afford it. Catalonia contributes to a large percentage of Spanish GDP, which causes many Catalans to feel that they help paying so other parts of Spain can do igually as well – if not better – than the catalans themselves. That is, the Catalans are working and paying, and especially southern Spain are gaining. A sense of injustice that has not diminished after the economic crisis, because it didn´t bring about the reforms that could have diminished this sense of injustice.

What happened yesterday was the culmination of long-term frustration and the recent political confrontation between the region and the central government of Madrid. In the weeks leading up to the election, Barcelona was decorated with banners in favour of democracy and encourgaments to vote in the elections. And the week before elections, the streets were filled with demostrations as a response to actions of the central government. “La Cacerolada”, an old demonstration form from the Franco era where it was not allowed to demonstrate, was resumed. Every evening at 10 p.m., the Catalans hit their pots and pans for independence and /or the opportunity to vote.

Because that’s what they wanted. To be able to vote – both for and against independence. To let their voice be heard so the necessary dialogue can begin. And the only thing that the central government was able to do was hard confrontation, not dialogue. It was not pretty, nor dignified. The opponent here are like family, civilized people who just want a democratic solution. Not extremists or non-democrats. Why should such violent power be necessary? It seemed to me an excessive and aggressive reaction without proportions that do no good to anyone else than those of the political extremities. And when the political extremes are strengthened, the people in the middle suffers – which are most common people – Catalan as well as Spanish.

The recent time have hit me hard. My heart bleeds. One reason why I love Barcelona so much is that even though feelings can go high at times and there might be disagreement among the Catalans about independence versus staying in Spain with more autonomy (there are certainly more for independence now than it was a few weeks ago!), the dialogue, the desire for peace, democracy and openness are fundamental in the Catalan spirit. Here there is room for everyone, and everyone has the right to have their opinion.

And my heart is broken, because I also know that so many Spaniards feel the same. They may want an united Spain, but they want democracy and the necessary dialogue higher. Many Spaniards have paid a high price for it. Yesterday’s power demonstration is not worthy of Spain, nor is it “my” beloved Spain.

Ironically, I spent the weekend in Madrid – it was planned long time ago without considerating the election. Here, politics was also more visible than I remember it was years ago, with Spanish flags and demostrations in favour and against the Catalan election in different parts of the city. But the capital was also the same as before, so maybe the fronts are clearer at the moment, the possibility of dialogue should still be present. Therefore, my heart hopes sincerely that all parties take times for reflection and contemplation after the last few days, especially yesterday’s events. And for dialogue so a peaceful solution can be found. Anything is unworthy of both the Spain and Catalonia, that I love so much.

Independence Catalonia

0 comments on “The day after… Visca Catalunya!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: