BCN Life

Español… or something

Gramaticaespañola spanishgrammar spanskgrammatik learningspanish ayearinbarcelona

Er “agua” nu han- eller hun-køn? Og hvordan er det nu, jeg bøjer “at ville” i førnutid? Og skal det egentlig i konjunktiv, når der er tale om noget hypotetisk? For pokker hvor jeg klumrer rundt i den spanske grammatik! Og sommetider går det lidt for hurtigt, der rulles på r´erne, spises endelser og tales på så mange forskellige spanske dialekter, ligesom slangen ikke er den samme for 20 år siden. Der er ikke altid tid til virkelig grundigt at tænke sig om, når man skal holde en dialog kørende… Det er lidt frustrerende!

Nogen gange går det strygende for mig, jeg lyder næsten flydende, næsten som en lokal, synes jeg da selv. Så kan jeg næsten ikke få armene ned, for hold da op hvor jeg styrer! Andre gange må jeg styre uden om de mere svære og komplicerede sætninger, fordi jeg bare ikke ved, hvordan jeg skal få dem konstrueret i hovedet. Og jeg bliver frustreret over at måtte kommunikere mere simpelt, end jeg ellers ville. Endelig er der gange, hvor min tunge og hoved helt i stå, helt blankt og sort, og jeg bare kan ikke sige noget som helst, der lyder bare det mindste lidt spansk. Og så har jeg bare lyst til at slå mig selv i hovedet og opgive.

Og én ting er grammatikken, noget andet udtalen. For spansk ligger et andet sted i munden, det tales forrest i munden, hvorimod dansk tales mere bagi i munden. Så nu skal jeg vænne mig til at bruge musklerne i munden og tungen på en anden måde, og det kræver lidt tilvænning.

Alt foregår på spansk nu, 24-7, så hovedet bliver lidt træt. Især ikke om eftermiddagen og aftenen spiller det ikke altid helt. Men jeg er vild med det alligevel! Jeg er i gang med at få mit spanske igen. Dét spanske, som for 20 år siden var flydende og godt, naturligvis ikke uden grammatiske fejl, men hvor jeg kunne udtrykke det, jeg gerne ville – uden at forsimple det. Og jeg ved, det nok skal komme igen, selvom min tålmodighed er testet for tiden. Det er frustrerende at kæmpe med noget, som man ved, at man har kunnet godt før, og mit ønske om at mestre sproget er stærkere lige nu end mine evner.

Men om ikke så længe begynder timerne på universitet, så her skal jeg nok få styret min trang til spansk grammatik. Så mon ikke, mit spanske stille og roligt vender tilbage til samme niveau i løbet af de næste par måneder. Indtil da må jeg bare bære over med mine fejl og begrænsninger og huske på, at jeg kan gøre mig forstående og forstår næsten alt, så det er bare det sidste, der skal på plads. Hvem ved, måske begynder jeg også en dag at poste på “español”?

Gramaticaespañola spanishgrammar spanskgrammatik learningspanish ayearinbarcelona

EN

Is “agua” femine or masculine? And how do you conjugate “to want” in the future perfect? And should it be in “subjuntivo” when it’s something hypothetical? I’m stuck in Spanish grammar! And they talk so fast, the r´s are rolled, the endings eaten and the words spoken with so many accents. Also, the slang is not the same as 20 years ago. Sometimes there isn´t time enough to really think a lot about it when you’re have a dialogue … It’s a little frustrating!

At times, I´m killing it, I’m almost fluent, and talk almost like a local. Other times, I have to simplify the more difficult and complicated sentences just because I don´t know how to construct them in my head. And then I get so frustrated for having to communicate more simply than I would have done otherwise. Finally, there are times where my tongue and head goes completely empty and blank and I just can´t say anything that sounds remotely Spanish. Then, I just want to hit myself in my head and give up.

And one thing is the grammar, another thing is the pronunciation. For Spanish is spoken from another place in the mouth than Danish. It is spoken with the forefront of the mouth, whereas Danish is spoken more from the back of the mouth. So suddenly, I have to use the muscles of my mouth and tongue in a different way. It requieres some practice.

Everything is now in Spanish, 24-7, so I tend to get a little tired, especially in the afternoon and evening. But I love it anyway! I’m getting my Spanish back again. That Spanish, which was  fluent 20 years ago, naturally not without grammatical mistakes, but then I could express what I wanted without simplifying it. And I know that it will come back again, although my patience are being tested for the time being. It’s frustrating to be fighting to get something back that you have been able to do before, and right now my wish to master the language is much stronger than my skills.

But in short time, the course at the university begins, and I will soon have enough of Spanish grammar. So I´s sure that my Spanish will slowly return to the same level in the next couple of months. Until then, I just have accept and learn from my mistakes and limitations. And remember that I can make myself understood as well as I understand almost everything. I just need to go a little further. Who knows maybe one day I will start posting in “español”?

0 comments on “Español… or something

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: