BCN Life

Tour de Banco

(EN below)

Jeg skal have en spansk bankkonto. For nemt at kunne betale husleje,  og så er det et krav, at jeg skal have et beløb stående på en spansk konto for at kunne få opholdstilladelse (NIE). Endelig bliver det også lidt dyrt i bankgebyr hele tiden at svinge VISA-kortet, og hvor svært kan det egentlig være?

Og nej, svært er det måske ikke, men så alligevel lidt. Det føles i hvert fald ikke helt så effektivt og en smule unødvendigt besværligt. Jeg havde ellers gjort lidt forberedelser hjemmefra og spurgt min bank, om de samarbejder med en spansk bank. Naturligvis ud fra en formodning om, at det så ville gå som smurt, jeg er trods alt en god bankkunde. Jeg fik da også en adresse på en spansk bank med mig hjemmefra.

1. forsøg – hov, det er jo en Zara!

Med den i hånden befinder jeg mig således på endnu en hedebølge-dag på Plaza Cataluña stirrende ind i en Zara-butik. Tøjet ser bestemt interessant ud, det er ikke dét, men det var en bank, jeg ledte efter og dér, hvor banken ifølge de medbragte papirer skulle ligge, ja den ligger den altså ikke. Jeg kigger op, og kan jeg da godt se bankens logo på toppen, men der er intet sted, hvor man kan gå ind, kun den flotte Zara.

Hm…. What a girl to do? Jamen, hun går da på Google og finder frem til, at der ligger en filial i en gade i kvarteret: Raval ikke så langt derfra. Jeg tager således turen fra Plaza de Cataluña med turiststrømmen langs Ramblaen og så lige ind til højre. Jeg finder banken, går ind, stiller mig i kø. Da det bliver min tur, forklarer jeg mit ærinde, nemlig åbningen af en bankkonto, og får pænt at vide af den ældre bankmand, at den her filial bare er en kasse-filial. Jeg skal til en anden filial. Den ligger heldigvis ovre på den anden side af Ramblaen, inde i den ikoniske bygning: “Casa dels Paraigües” med dragen og paraplyerne. Super, der smutter jeg da over med det samme og skærer mig igennem den tætte turiststrøm på Ramblaen.

Endnu en kø. Fint, jeg venter da bare. Da det endelig bliver min tur, siger den venlige dame, at det kan vi ikke klare nu, du skal bestille tid, og så får jeg en tid: mandag kl. 11. Ok, det må så være nødvendigt, tænker jeg, selvom jeg i mit stille sind undrer mig lidt over, hvor svært det kan være at åbne en simpel bankkonto.

2. forsøg – nej, jeg har ikke brug for en forsikring

Mandag kl. 11 står jeg der til tiden, og heldigvis skal jeg ikke vente så længe. Jeg kommer hen til en anden kvinde, som straks siger, at hvis jeg ønsker en konto, skal jeg også købe en sygeforsikring fra banken. Hva’ba! Jeg ser lidt, ok meget, undrende ud og siger, at jeg allerede har en sygeforsikring, og at jeg ikke behøver en mere. Jamen, det er altså en krav, og det er tydeligvist ufravigeligt ifølge hendes ansigtsudtryk. Jeg gentager mig selv, at jeg jo har en sygeforsikring, og jeg tror, at hun får lidt medlidenhed med mig, for hun begynder at fortælle og vise mig, hvordan jeg kan gøre det på nettet. Altså åbne en bankkonto i deres bank. Ganske gratis og helt uden krav om køb af sygeforsikring – og tænker jeg inde i mig selv: uden tidsbestilling! Hvor ville det have været rart at vide, da jeg var der første gang! Hm…. Jeg siger farvel og tak.

3. forsøg – håbet er lysegrønt

Et par dage efter – da vi endelig har fået installeret wifi i lejligheden, sidder jeg så på nettet for at åbne den bankkonto. Det er nemt og hurtigt, står der på bankens forside. Juhu, dejligt, det kan da ikke være svært! Jo, åbenbart lidt mere end først antaget… Den første udfordring kommer, da jeg skal oprette mig som kunde, for her skal man brug et DNI- eller TIE-nummer. Intet sted står der noget om at være fra EU/udlandet eller pasnummer. Ja så…..  Heldigvis har jeg været lidt på forkant og medbragt mine tidligere papirer fra min studietid i Zaragoza i 95 – at de ikke er røget i papirkurven dengang, er vist et mirakel.

Og det mirakel er til min hjælp lige nu, for efter par forsøg på diverse numre, er der pludseligt ét som systemet vil godtage. Ok, første forhindring forceret…. Håber jeg da! Måske er nummeret ikke aktivt, når de tjekker det? Men ok, jeg må prøve, så jeg fylder ud og fylder ud med diverse oplysninger, og helt nemt er det altså ikke. Systemet vil ikke godtage mit danske telefonnummer, så jeg skriver min roomies ind. Systemet kan heller ikke finde ud af min beskæftigelse, så jeg skriver studerende – hvilket jeg jo også er sådan lidt. Det kan heller ikke finde ud af, at jeg faktisk har en konto i en anden bank, bare ikke i Spanien, så jeg må skrive, at jeg ingen konto har. Efter at have prøvet forfra et par gange – og her bliver det faktisk nemmere og nemmere fra gang til gang, kommer jeg til afslutningen, hvor jeg har ca. 60 sek. til at gennemlæse 6 dokumenter på juridisk spansk. Så tak! Hånden på hjertet, jeg har svært nok (hvem har ikke det?) bare at forstå den slags dokumentation på dansk og så på spansk! Jeg forsøger at skimte mig igennem, samtidig med at jeg forsøge at forlænge tiden. Endelig krydser jeg af i ”læst, forstået og godkendt”, hvorefter det var meningen, at jeg (dvs. min roomie) skulle have fået en sms-kode til ligesom at underskrive det hele. Den kommer bare ikke….. ARGH!!!

Eller jo, den kommer, men bare for sent, da systemet er lukket, og så er der forfra. Og ja, her 3. eller 4. gange bliver det næsten nemt. Jeg får en ny kode ind, afsluttet og skrevet under digitalt, hvorefter jeg får uploaded et foto af mit pas som dokumentation for min identitet. Yes, I made it!

Ok, ikke helt eller måske? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg får en besked om, at banken nu har 10 dage til at kontrollere det hele og måske-måske ikke godkende og oprette min konto. Hm…. tænker man lige spansk bureaukrati dér eller…? Og godt, jeg trods alt kan lidt spansk, ellers var jeg da helt på herrens mark. Og går det ikke igennem? Ja, så må jeg jo tage endnu en Tour de Banco…

banco Bank Zara ayearinbarcelona

EN

I need a Spanish bank account so I can easily pay my rent, but also because it´s a requirement that I have a certain amount  of Euros in a Spanish bank account in order to optain residence (NIE). Besides, over time the fees for using my VISA card also adds up. And how difficult can it really be?

And no it might not be difficult, but  it´s not easy either. It does feel a bit unnecessarily difficult and ineffective. I did my homework before I left and asked my Danish bank if they were collaborating with a Spanish bank. Obviously, assuming that it would be easier then. After all, I’m a good bank customer. And I did get an address on their Spanish bank alliance.

First try – but that´s a Zara!

And with that in my hand, I find myself on another warm day at Plaza Cataluña staring into a Zara store. The clothes do look really interesting, but it’s not the bank I was looking for and where the bank according to my papers should have been. I’m looking up the building and can see the bank’s logo at the top, but there’s no place to enter just a beautiful Zara-store.

Hm …. What a girl to do? Well, she goes on Google! And there I can see there is a branch close by in the neighborhood: Raval, so I follow the tourist stream from Plaza de Cataluña along the Rambla and then turn right. I find the bank, enter and wait in line. After a while, it´s my turn and I explain my errand: the opening of a bank account. The elderly banker then informs me that this branch is just a box office. I will have to go to another branch. Fortunately, it lies on the other side of the Rambla, inside the iconic building: “Casa dels Paraigües” with the dragon and the umbrellas. Super, I’ll go over there immediately and I cut through the dense tourist stream on the Rambla to the other side.

Another queue. Nice, I’ll just wait. When it’s finally my turn, the friendly lady says that the bank can not handle the opening of a bank accound right away, I have to order time for that and then she gives me time on Monday at. 11. Okay, it must be necessary then, I think, although in my mind I wonder about how difficult it is to open a simple bank account.

Second try – I don´t need a health insurance

I´m there agian on Monday at 11 and fortunately I do not have to wait for so long this time. I meet with another woman who immediately says that if I want an account, I will also have to buy a health insurance from the bank. WHAT!? I’m looking a little or quite surprised as I´m telling her that I already have health insurance and that I do not need two. Well, that’s a requirement, and it’s obviously so according to her facial expressions. I repeet myself that I have health insurance and I think she takes petty on me, because she begins to tell and show me how to do it online. That is opening a bank account in their bank for free and without the purchase of health insurance – and I think to myself: and without having to order for time! Well, it would have been nice to know when I was there the first time…. I say goodbye and thanks.

Third try – the hope is alive

A few days later – when we finally got wifi installed in the apartment, I’m sitting online to open the bank account. It’s easy and fast, it says on the front page. Nice, so it isn´t difficult! Well, obviously a little more than first assumed … The first challenge appeares in the beginning when I have to set myself up as a customer, because here you need a DNI or TIE number. There is nothing about being from EU / abroad or using a passport number.  No, you need a DNI number. Fortunately, I’ve been a little ahead and brought my previous papers from my time as a student in Zaragoza in 95 with me – why I have thrown them in the trash at the time is a miracle!

And the miracle serves me well right now, because after several attempts with various numbers, there is suddenly one that the system will accept. Ok, first obstacle forced …. or I hope so! Perhaps the number is not valid when they check it? But I have to try, so I fill in and fill in with various information, and it’s not that easy. The system will not accept my Danish phone number, so I enter my roomies number. The system also can not figure out my job, so I write student – which I’m sort of am. Nor can it understand that I have an account in another bank, just not in Spain, so I have to write that I do not have an account. After trying out a couple of times – and now it starts to get easier and easier everytime I start over, I come to the end of it all, and here I have approx. 60 sec. to read 6 documents in legal Spanish. Thanks! Honestly, I think that kind of information is hard enough to understand in Danish, and now in Spanish… I try to scan it while I try to extend the time limit. Finally, I crossed the box: “read, understood and approved,” after which I was meant to receive a code by text (or my roomie was) hereby signing it all. It just does not come … .

Or it’s coming, but too late, the system is now closed. And yes, here after trying for 3 or 4 times it actually becomes almost easy. I enter a new code and finish it, after which I upload a photo of my passport as documentation for my identity. Yes, I made it!

Well not entirely or maybe? I actually don´t know. I’m notified that the bank now has 10 days to check it all and maybe-maybe not approve and create my account. Did something about Spanish bureaucracy just cross my mind or …? Thank God I speak a little Spanish, otherwise I would have been totally lost!. And if it doesn´t get approved? Well, I will just have to take another Tour de Banco …

Banco Bank Barcelona BBVA Banco Bank Barcelona BBVA Casa dels Paraigües

0 comments on “Tour de Banco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: